நயாகர பிரகடனம்

Columnsமாயமான்

துரும்பரின் அதிர்ஷ்டம்

மாயமான் துரும்பருக்கு 76 வயது. வாழ்க்கையில் அதிர்ஷ்டம் செய்த மனிசன். சில வேளைகளில் மகிந்த ராஜபக்சவின் சாதகமும் துரும்பரது போலவே இருக்குமென நினைக்கிறேன். பெண்ணில் கைவைத்தாலும் அதிர்ஷ்டம்,

Read More