இலங்கை: இன்று அரசாங்கம் கவிழலாம்?

எதிர்க்கட்சியின் நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானத்துக்கு 113 வாக்குகள் கிடைக்கும் சாத்தியமுண்டு இன்று (20) எதிர்க்கட்சியினால் பாராளுமன்றத்தில் கொண்டுவரப்படவிருக்கும் அரசின்மீதான நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக 113 வாக்குகள் கிடைக்கும் சாத்தியங்கள் உண்டெனவும் இதனால் அரசாங்கம் ஆட்சியிலிருந்து கவிழ்க்கப்படலாமெனவும்

Read more