உங்களுக்கு ‘இந்த’ நோயறிகுறிகள் இருக்கின்றனவா?

இது தைரோயிட் விழிப்புணர்வு மாதம் அகத்தியன் இது 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான தைராயிட் விழிப்புணர்வு மாதமாகும். தைராயிட் சுரப்பியின் சீரற்ற செயற்பாடு உடலில் பல நோய்களுக்குக் காரணமாகிறது. உடலிலுல்ள ஏனைய சுரப்பிகளைப் போலவே இதுவும்

Read more