திசமஹரகமவில் சீன இராணுவச் சீருடைகளில் சீனப் பணியாளர்கள்

ஏரிகளையும் ஆறுகளையும் தூர்வாரி எடுக்கும் மண்ணைத் சீன நிறுவனம் தனது கட்டுமானங்களுக்குப் பாவிக்கிறது திசமஹரகமவிலுள்ள, சீனர்களுக்குச் சொந்தமான நிறுவனமொன்றின் பணியாளர்கள் சீன இரானுவச் சீருடையை அணிந்திருந்தார்கள் என சமாகி ஜன பலவேகய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்

Read more