திவாகர் பரம்சோதி

அறிவித்தல்கள்

காணவில்லை| திவாகர் பரம்சோதி – UPDATE

அறிவித்தல் UPDATE: திவாகர் பரம்சோதி வீடு திரும்பி நலத்தோடு இருப்பதாகத் தகவல் கிடைத்துள்ளது நண்பர்கள் மத்தியில் திவா என அழைக்கப்படும் திவாகர் பரம்சோதி கடந்த இரண்டு நாட்களாகத்

Read More