தமிழி

Tamil History

தமிழ் பிராமி, தமிழி வட்டெழுத்து பற்றிய புத்துணர்ச்சி

மொழி ஆர்வலர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி. தமிழி வட்டெழுத்துக்களுக்கான செயலி ஒன்றைத் தமிழன்பர் ஒருவர் உருவாக்கியிருக்கிறார். இது பற்றி தமிழ் கோ விக்ரம் என்பவர் தனது முகநூல் பதிவில்

Read More