தண்டோரா

IndiaNews & Analysis

தமிழ்நாடு: தண்டோரா மூலம் பொது அறிவித்தல் விடுப்பது நிறுத்தப்படும்

அது சாதி ஒடுக்குமுறையின் அடையாளமென சமூக செயற்பாட்டாளர் எதிர்ப்பு பலநூறு வருடங்களாகத் தமிழகத்தில் பழக்கத்தில் இருந்துவந்த தண்டோரா எனப்படும் ஒருவித பறையறிவிப்பு முறையை முற்றாகத் தடைசெய்ய தமிழக

Read More