தகவல் உயில்

Technology & Science

‘iPhone உரிமையாளர் இறந்தால்…? ‘தகவல் உயில்’ எழுத வழிசெய்கிறது அப்பிள்!

தொழில்நுட்பம் நீங்கள் ஒரு அப்பிள் ஐ-ஃபோன் பாவனையாளரா? தற்செயலாக – த ற் செ ய லா க – உங்களுக்குத் திடீர் மரணம் ஏற்பட்டால் உங்கள்

Read More