பரமார்த்த ஞான(சேர)குருவும் பன்னிரு சீடர்களும்

மாயமான் ‘ஒரு நாடு, ஒரு சட்டம்’ தொடர்பாக ஜனாதிபதிக்கு ஆலோசனை வழங்க 13 முட்டாள்கள் கொண்ட செயலணி ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருப்பது பற்றி வந்த செய்தி நாட்டைக் கலக்கிக்கொண்டிருக்கிறது. இதற்குத் தலைமை தாங்குபவர் ஊரெல்லாம் அறிந்த

Read more