ஜெஃப் பெசோஸ்

News & AnalysisWorldமாயமான்

அமசோன் முதலாளியின் விண்ணைக் கிழித்து மீண்ட காம யாத்திரை

அலம்பலும் புலம்பலும் – மாயமான் 2021 பல காரணங்களுக்காகவும் பதிவில் வைக்கப்படவேண்டிய ஒரு வருடம். திரும்புமிடமெல்லாம் கோமாளிகள். கோவிட்டின் புண்ணியத்தில் அசத்துகிறார்கள். உலகின் அதை சிறந்த பணக்காரர்களில்

Read More