வடமாகாண ஆளுனராக கலாநிதி ஜீவன் தியாகராஜா நியமனம்

மனிதாபிமான ஆணையங்களின் கூட்டமைப்பின் தலைவர் கலாநிதி ஜீவன் தியாகராஜா புதிய வடமாகாண ஆளுனராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 2019 இல் நியமிக்கப்பட்ட ஆளுனர் பி.எஸ்.எம். சார்ள்ஸ் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டு அவ்விடத்திற்கு கலாநிதி ஜீவன் நியமிக்கப்படுகிறார். ஜீவன் தியாகராஜா

Read more