சோயா

Health

சோயா உணவினால் உடலுக்குத் தீங்கு ஏற்படுமா?

சோயா, ஆசிய மக்களின் பாரம்பரிய உணவாகவும், மேற்கத்தய உணவாகக் கடந்த 60 வருடங்களாகவும் இருந்துவருகிறது. சோயா உணவு, ரோபு, ரெம்பெ, சோயாப் பால், மைசோ, சோயா சோஸ்

Read More