செவ்வாய்

Science & TechnologyWorldசிவதாசன்

செவ்வாய்ப் பயணம் | பெர்சீவியரன்ஸின் பயணக் கதை….

சிவதாசன் ‘பெர்சீவியரன்ஸ்‘ வாகனம் செவ்வாயில் வெற்றிகரமாகத் தரையிறங்குமென்று தான் ஏற்கெனவே கணித்துக் கூறியிருந்தேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு வந்தார் சாத்திரியார். “வியாழன் வக்கிரமடையாததால் அதன் சுபப் பார்வை ‘பெர்சீவியரன்ஸுக்குக்’

Read More