செங்கோல்

Columnsமாயமான்

செங்கோல் – இந்து அதிகாரத்தின் சின்னமாகிறதா?

மாயமான் பொன்னியின் செல்வன் தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் உருவேற்றிவிட இப்போது செங்கோல் வந்து மேலும் உடுக்கடிக்கிறது. எல்லாம் நன்மைக்கே தான். அடுத்த பரம்பரை தமிழர் வரலாற்றைக் கூகிளில் தேட

Read More