செங்கலம்

Healthவைத்தியன்

இரத்த மாற்று மூலம் கோவிட்-19 நோய்க்குச் சிகிச்சை?

நமது உடல் – அத்தியாயம் 2 பாகம் 2 (தொடர்ச்சி) இரத்த குரூப்புகளில் நான் கு வகைகள் உள்ளன. A,B,AB,O ஆகியனவே அவை. செங்குருதிக் கலங்களின் வெளிச்

Read More
Healthவைத்தியன்

இரத்த மாற்று மூலம் கோவிட்-19 நோய்க்குச் சிகிச்சை?

நமது உடல் – அத்தியாயம் 2 பாகம் 1 ‘இரத்த மாற்று’ என்பது பல்லாண்டுகளாக மருத்துவமனைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும் ஒரு நடைமுறை. இதை நோய் தீர்க்கும் ஒரு சிகிச்சை

Read More