சுவாமி ஞானப்பிரகாசர்

Tamil History

சுவாமி ஞானப்பிரகாசர்

மாணிக்கவாசகர் வைத்தியலிங்கம் [இக் கட்டுரை ‘காலம்’ செல்வத்தின் முகநூல் பதிவிலிருந்து உருவுயெடுத்தது. மூலம் மாணிக்கவாசகர் வைத்தியலிங்கம் என்று கட்டுரையின் அடியில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. வரலாறு பதியப்படவேண்டுமென்ற நோக்கத்தில் இது

Read More