சீதாரமன்

Sri Lanka

மலையகத் தமிழருக்கு பூரண சமத்துவம் – ஜனாதிபதி விக்கிரமசிங்க

காணி உடமை மற்றும் கல்விக்கான உரிமை ஆகியவற்றை வழங்குவதன் மூலம் மலையகத் தமிழர் ஏனைய இலங்கையரைப் போல் சமத்துவமாக வாழ வழை செய்வேன் என ஜனாதிபதி ரணில்

Read More