மத மாற்றத்துக்கு எதிராக புதிய அரசியலமைப்பில் சட்ட வழிமுறைகள் இருக்கவேண்டும் – சிவ சேனை

முறையற்ற வகையில் மேற்கொள்ளப்படும் மத மாற்றங்களிலிருந்து இந்து, புத்த மதங்களைக் காப்பாற்ற, புதிய அரசியலமைப்பில் சட்ட வழிமுறைகள் சேர்க்கப்படவேண்டும் என இலங்கையின் சிவ சேனை அமைப்பின் ஸ்தாபகரான மறவன்புலவு கே. சச்சிதானந்தன் தெரிவித்துள்ளார். சுவாமி

Read more