மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையை அரசு விரைவில் இழக்கலாம்?

சிறீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி ஆளும் கூட்டமைப்பிலிருந்து விலகத் தீர்மானம் சிறீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி ஆளும் கட்சிக் கூட்டமைப்பிலிருந்து விலகத் தீர்மானித்தமையால் பாராளுமன்றத்தில் மொட்டு கூட்டமைப்பு தற்போது அதற்கு இருந்துவரும் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையை இழக்க

Read more