சிஜிஜி L7

Science & Technology

மின்னிணைப்பு இல்லாமலேயே மின்னேற்றம் செய்யக்கூடிய மின் வாகனம் – சீனா தயாரிக்கிறது!

மின்னிணைப்பு இல்லாமலேயே மின்னேற்றம் செய்யக்கூடிய மின் வாகனம் – சீனா தயாரிக்கிறது! ஒரே மின்னேற்றத்தில் 615 கி.மீ. (382 மைல்கள்) ஓடக்கூடியது இன்னும் சில வருடங்களில் அரேபியர்களைப்

Read More