சிங்கராஜா வனம்

EnvironmentNews & AnalysisSri Lanka

அம்பாந்தோட்டை சீன தொழில்வலயத்துக்கு நீர் வழங்கவே சிங்கராஜா வனத்தில் குளம் – சஜீவ சமிக்கார

அம்பாந்தோட்டைத் துறைமுகத்துக்கு அருகே சீனாவினால் நிர்மாணிக்கப்பட்டுவரும் பாரிய தொழில்வலயத்துக்கு நீர்வழங்குவதற்காகவே, சீனாவின் அழுத்தத்தால், சிங்கராஜா வனத்தில் அமைக்கப்படும் இரண்டு குளங்கள் உட்பட்ட ஜின்-நில்வால திட்டம் நிறைவேற்றப்படுகிறது என

Read More