சாரதியற்ற வாகனம்

Technology & Science

சாரதியற்ற வாகனக் கனவை ஊபர் கைவிட்டது!

ஊபர் அட்வாண்ஸ்ட் ரெக்னோலொஜி குறூப் (Uber Advanced Technology Group (ATG)) என்ற பிரிவின் கீழ் சாரதியில்லா வாகனங்களைத் தயாரிக்கும் முயற்சியில் கடந்த சில வருடங்களாக இறனங்கியிருந்து

Read More