சாமல் ராஜபக்ச

News & AnalysisSri Lanka

தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், நீர்ப்பாசன அமைச்சர் சாமல் ராஜபக்ச சந்திப்பு

மஹாவலி நிர்வாகம் காணி சுவீகரிப்பு தொடர்பாகப் பேச்சுவார்த்தை வடமாகாண மக்களுக்குச் சொந்தமான தனிப்பட்ட நிலங்களை மஹாவலி நிர்வாகம் சுவீகரிப்பது தொடர்பாக, நீர்ப்பாசன சேவைகள் அமைச்சர் சாமல் ராஜபக்சவைத்

Read More