சாதிப் பெயர்

IndiaNews & Analysis

தமிழ்நாடு | பாடப்புத்தகங்களிலிருந்து சாதிப் பெயர்கள் நீக்கப்படுகிறது

உ.வே.சாமிநாத ஐயர் உ.வே.சாமிநாதர் ஆகிறார் ஆகஸ்ட் 5 முதல், தமிழ்நாடு பாடப்புத்தக கூட்டுத்தாபனம், பாடப்புத்தகங்களில் காணப்படும் பெயர்களிலிருந்து அவரவர் சாதிகளைக் குறிக்கும் சொற்களை அகற்றத் தொடங்குகிறது. வீதிகள்,

Read More