சாஜோ மானே

SportsWorld

சாஜோ மானே | மனிதருள் மாணிக்கம்

மார்ச் 3, 2020 சாஜோ மானே (Sadio Mane) ஆப்ரிக்காவிலுள்ள செனெகல் நாட்டில் ஒரு வறிய குடும்பத்தில் பிறந்து பிரித்தானியாவின் புகழ் பெற்ற லிவர்பூல் உதைபந்தாட்டக் கழகத்தில்

Read More