சாஜஹான்

IndiaWorld History

தாஜ் மஹால், குதுப் மினாரை இடித்தழிக்க அஸ்ஸாம் பா.ஜ.க. சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோரிக்கை

நினைவுச் சின்னங்களை அழித்துவிட்டு அதில் இந்துக்கோவில்களைக் கட்டவேண்டுமாம்! இந்தியாவில் முகலாயரின் வரலாற்றை மறைத்தழிக்க பா.ஜ.க. இந்துத்வவாதிகள் மேற்கொண்டுவரும் முயற்சிகளின் தொடர்ச்சியாக தாஜ் மஹால் மற்றும் குதுப் மினார்

Read More