சந்திரன் தரையில் நொருங்கிய விக்ரம் | நாசா செய்மதி படத்தில் கண்டுபிடித்த தமிழர்!

  • Post Category:TECHNOLOGY

டிசமபர் 2, 2019 சந்திரனைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் செய்மதி, கடந்த செப்டம்பரில் சந்திரத் தரையில் விழுந்து நொருங்கிய இந்தியாவின்…

Continue Reading சந்திரன் தரையில் நொருங்கிய விக்ரம் | நாசா செய்மதி படத்தில் கண்டுபிடித்த தமிழர்!
சந்திரயான் 2 | விக்ரம் இறங்கு கலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது!
சந்திரநிந் தரையில் விகரம் இறங்கு கலம்

சந்திரயான் 2 | விக்ரம் இறங்கு கலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது!

சந்திரனில் தரைபதிக்கு முன்னரே 'காணாமற் போன' விக்ரம் இப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக 'இஸ்ரோ' விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கிறார்கள். சந்திரனைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும்…

Continue Reading சந்திரயான் 2 | விக்ரம் இறங்கு கலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது!