சந்திரயான் 2 Archives -

சந்திரன் தரையில் நொருங்கிய விக்ரம் | நாசா செய்மதி படத்தில் கண்டுபிடித்த தமிழர்!

டிசமபர் 2, 2019 சந்திரனைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் செய்மதி, கடந்த செப்டம்பரில் சந்திரத் தரையில் விழுந்து நொருங்கிய இந்தியாவின் தரைக்கலமான விக்ரத்தைக் கண்டுபிடித்திருக்கிறது. Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)

Read more

சந்திரயான் 2 | விக்ரம் இறங்கு கலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது!

சந்திரனில் தரைபதிக்கு முன்னரே ‘காணாமற் போன’ விக்ரம் இப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக ‘இஸ்ரோ’ விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கிறார்கள். சந்திரனைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் தாய்க்கலம், சந்திரனின் தரையில் கிடக்கும் ‘விக்ரத்தைப்’ படம்பிடித்து அனுப்பியிருக்கிறது.

Read more
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)