சந்திரயான்-2 | தரை வாகனம் (rover) பாதுகாப்பாக இருக்கிறது – சண்முகா சுப்ரமணியன்

ஆகஸ்ட் 2, 2020: கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 7 ம் திகதி சந்திரயான்-2 விண்கலத்தினால் சந்திரனில் தரையிறக்கப்பட்ட விக்ரம் எதிர்பார்த்தவாறு மெதுவாக இறங்காமையால் அது சீர்குலைந்திருக்கலாமெனவும், அதில் அனுப்பபட்ட தரை வாகனமான (rover) செயலிழந்து

Read more

சந்திரன் தரையில் நொருங்கிய விக்ரம் | நாசா செய்மதி படத்தில் கண்டுபிடித்த தமிழர்!

டிசமபர் 2, 2019 சந்திரனைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் செய்மதி, கடந்த செப்டம்பரில் சந்திரத் தரையில் விழுந்து நொருங்கிய இந்தியாவின் தரைக்கலமான விக்ரத்தைக் கண்டுபிடித்திருக்கிறது. Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) எனப்படும் நாசாவின் செய்மதி, சந்திரத் தரையில்

Read more

சந்திரயான் 2 | விக்ரம் இறங்கு கலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது!

சந்திரனில் தரைபதிக்கு முன்னரே ‘காணாமற் போன’ விக்ரம் இப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக ‘இஸ்ரோ’ விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கிறார்கள். சந்திரனைச் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் தாய்க்கலம், சந்திரனின் தரையில் கிடக்கும் ‘விக்ரத்தைப்’ படம்பிடித்து அனுப்பியிருக்கிறது. ‘இந்தியா ருடே’ பத்திரிகைக்கு வழங்கிய பிரத்தியேக

Read more