சண்முகா சுப்ரமணியன்

IndiaTechnology & Science

சந்திரயான்-2 | தரை வாகனம் (rover) பாதுகாப்பாக இருக்கிறது – சண்முகா சுப்ரமணியன்

ஆகஸ்ட் 2, 2020: கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 7 ம் திகதி சந்திரயான்-2 விண்கலத்தினால் சந்திரனில் தரையிறக்கப்பட்ட விக்ரம் எதிர்பார்த்தவாறு மெதுவாக இறங்காமையால் அது சீர்குலைந்திருக்கலாமெனவும், அதில்

Read More