சங்கத்தமிழன்

CinemaEntertainment

திரை விமர்சனம் | சங்கத் தமிழன்

வழக்கமான கதை, பழக்கமான பாணி, பழக்கமான முகங்கள். ஒரு mass hero படம். ஒரு recycled genre. ஊர் மக்கள் கொண்டாடும் ‘கடவுளாக்கப்பட்ட’ கதை நாயகன். நீங்கள்

Read More