குள்ளர்

LIFEWorld

உலகின் அதி குள்ள மனிதர் காலமானார்!

ஜனவரி 18, 2020 உலகின் உயரத்தில் மிகவும் குள்ளமானவர் என ‘கின்னஸ்’ சாதனையில் இடம்பெற்றவரான நேபாளத்தைச் சேர்ந்த ககேந்திரா தாபா மகர் சுகவீனம் காரணமாக இன்று மரணமாநதாக

Read More