குருவி

Science & Technologyமாயமான்

மோடிஜி வாழ்க!

மாயமான் முன்னர் எனக்கு மோடியைப் பிடிக்காது. ஆனால் இப்போது பிடிக்கும். எப்படி சணடை பிடிக்கும்போது பிடிக்காத (தற்காலிகமாக) மனைவியைச் சமைக்கும்போது பிடிக்குமோ (chauvinistic?) அப்படித்தான் மோடியையும் இப்போது

Read More