சிரி லங்கா (2) : ஞானசூனிய தேரரின் ‘ஒரு-நாடு ஒரு-சட்டம்’

கிசு கிசு கிருஷ்ணானந்தா ‘இவங்களுக்கு விசரே’, மீன் சந்தையில் என்னை நிறுத்தி வடிவேலர் கேட்டார். “ஆருக்கு?” “உந்த ‘சீனா’க்களுக்குத் தான்.. எனக்கெண்டா விளங்கேல்ல. ஐக்கிய நாடுகள் சபை இந்த அந்தா எண்டு வெருட்டுது. அப்பிடியிருக்க

Read more