கிசிங்கர்

Columnsமாயமான்

100 வயது கிசிங்கர் | 3 மில்லியன் மரணங்களுக்குக் காரணமானவர்

மாயமான் ஆறு அமெரிக்க ஜனாதிபதிகளுக்கு ஆலோசகராக இருந்த ஹென்றி கிசிங்கெருக்கு இப்போது 100 வயது. 3 மில்லியனுக்கு மேலானோரின் மரணத்திற்கு நேரடிக் காரணமாக இருந்தவர். அரசுகள் அன்றும்

Read More