ஆபிரிக்காவில் வரலாறு காணாத பட்டினி – ஐ.நா.

ஆபிரிக்காவில், சகல துன்பங்களையும் பெண்களும் குழந்தைகளுமே தாங்கவேண்டியிருக்கிறதுஉலக உணவுத் திட்ட அதிகாரி ஜனவரி 16, 2020 பருவநிலைக்…

Continue Reading ஆபிரிக்காவில் வரலாறு காணாத பட்டினி – ஐ.நா.

உலகின் அதி தடித்த மலைப் பனிமூடி உருகிறது – காலநிலை மாற்றம் காரணம்

2014 இல் நாசாவினால் எடுக்கப்பட்ட படம்: அலாஸ்காவிலுள்ள டாகு மலைப் பனி மூடி காலநிலை மாற்றத்தைத் தாங்கி…

Continue Reading உலகின் அதி தடித்த மலைப் பனிமூடி உருகிறது – காலநிலை மாற்றம் காரணம்

காத்திருக்க மறுக்கும் காலநிலை

விஞ்ஞானிகளுக்கு ஒரு கடமையிருக்கிறது. அவர்களது முன்னோர் சீரழித்த உலகைத் திரும்பவும் இயற்கையிடம் கையளிப்பதற்கு. அவகாசமிருக்கிறதோ தெரியவில்லை, ஆனாலும்…

Continue Reading காத்திருக்க மறுக்கும் காலநிலை