கழிவெண்ணை

EnvironmentTechnology & Science

மக்டோணல்ட்ஸ் கழிவு எண்ணையிலிருந்து 3D பிறிண்டிங் | ரொறோண்டோ பல்கலைக் கழக விஞ்ஞானிகள் சாதனை!

மக்டோணல்ட் உணவகத்தில் பாவிக்கப்பட்டபின் கழிவாக எறியப்படும் எண்ணையைப் பாவித்து 3 தொழில்நுட்பத்திற்குப் பாவிக்கும் ஒரு வகையான பிசினை (resin) ஸ்காபரோவிலுள்ள ரொறோண்டோ பல்கலைக்கழகப் பேராசிரியரும் அவரது மாணவர்களும்

Read More