கல்முனை ஆதார வைத்தியசாலை

HealthNews & AnalysisSri Lanka

வளரும் கிழக்கு | கல்முனை ஆதார வைத்தியசாலையின் அளப்பரிய சேவை

200 வருட பழமை வாய்ந்த, பிரித்தானிய ஆடசியின்போது ஆரம்பிக்கப்பட் ட கல்முனை வைத்தியசாலை 1973 ஆம் ஆண்டு ஆதார வைத்தியசாலை எனத் தரமுயர்த்தப்பட்டது. தற்போது 403 படுக்கைகளைகே

Read More