இன்று கறுப்பு ஜூலை

நினைவுகளை மீட்டும் ஒரு மீள் பதிவு வரலாற்றுப் பதிவு இலங்கையில் இனவழிப்பு முயற்சிகள் என வரையறைப்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்களில் ஒன்றாக 1983 கலவரத்தையும் பார்க்கலாம். சுருக்கம் சம்பவம்: கறுப்பு ஜூலை நோக்கம்: இனவழிப்பு காலம்: 24

Read more