கண்டி வைத்தியசாலை இரண்டாவது ‘தேசீய வைத்தியசாலையாகத்’ தரமுயர்கிறது

அக்டோபர் 30, 2019 கண்டி போதனா வைத்தியசாலை இன்று முதல் இலங்கையின் இரண்டாவது தேசீய வைத்தியசாலையாகத் தரமுயர்த்தப்படுகிறது என மருத்துவ சேவைகள் அமைச்சர் டாக்டர் ராஜித சேனாரத்ன அறிவித்தார். நாட்டின் தேசீய வைத்தியசாலையாக இதுவரை

Read more