ஐயாத்துரை

News & AnalysisUS & Canadaமாயமான்

பூர்வகுடிகள் விவகாரம்: ‘ஐயாத்துரை’ மன்னிப்புக் கேட்டார்!

மாயமான் பாவம் ‘ஐயாத்துரை’க்குக் காலம் சரியில்லை. ஒரு தடவை எக்லிங்டன் தெரு தெலுங்குச் சாமியார் ஒருவரிடம் கூட்டிக்கொண்டுபோய் கையில் ‘மந்திரித்த’ நூலைக் கட்டிவிடுவது நல்லது. அதைப் படமாக

Read More