‘உள்ளம்’ – காலாண்டிதழ் பற்றி….

நூல் வருகை மாயமான் ‘உள்ளம்’ என்றொரு கலை, இலக்கிய, சமூகக் காலாண்டிதழ் ஒன்று யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளிவருகிறது. முன்னர் அச்சில் வந்து நின்றுபோய்ப் பின்னர் இப்போது மீண்டும் மிடுக்கோடு வருகிறது. கள்ளைத் தவறணையில் வாங்கிக் குடிப்பதைவிட

Read more