உளவியல்

Health

மனங்களை அறிவதில் ஆண்களைவிடப் பெண்கள் கெட்டிக்காரர் – விஞ்ஞானம் சொல்கிறது!

மனங்களை அறிவதற்கு ஒரு புதிய முறையொன்றை கார்டிஃப் (வேல்ஸ்) இலுள்ள பாத் பலகலைக்கழகம் மற்றும் லண்டனிலுள்ள உளவியல் நிபுணர்கள் சேர்ந்து உருவாக்கியுள்ளார்கள். இம் முறையின்படி மற்றவர்கள் என்ன

Read More