உயிகுர்

News & AnalysisUS & CanadaWorld

உயிகுர் முஸ்லிம்கள் தொடர்பாக அமெரிக்கா, பிரித்தானியா, கனடா சீனா மீது தடை நடவடிக்கை

சீனாவில் சிறுபானமையினரான உயிகுர் முஸ்லிம்கள் மீது மேற்கொள்ளப்படும் மனித உரிமை மீறல்களைக் கண்டித்து கனடா, அமெரிக்கா, பிரித்தானியா ஆகிய நாடுகள் இணைந்து சில சீன அதிகாரிகள் மீது

Read More