ஆன்மீக விஞ்ஞானம் | ஒரு உன்மத்த விசாரணை

சிவதாசன் உன்மத்தம் என்ற சொல்லுக்குப் பொருள் தெரியாமலேயே வாழ்வில் மூன்றாம் கூற்றுக்குள் வந்தாகிவிட்டது. இருள் விலகுகிறதா அல்லது ஒளி தோன்றுகிறதா என்று எதையும் அறுதியாகக் கூற முடியாத நிலை.  இக் கனதியான சொல்லுக்கு வியாக்கியானம்

Read more