ஈ.மா.யோ. (2018) | தவிர்க்கக்கூடாத மலையாளத் திரைப்படம்

மாயமான் இப் படத்தைப் பார்க்கும்படி வட்சப் மூலம் லண்டனிலிருந்து எனது மைத்துனர் செய்தியனுப்பியிருந்தார். பொதுவாக மலையாளப் படங்கள் மிகைப் படுத்தப்படாத இயல்பான வாழ்க்கையை, இயல்பான நடிப்பின் மூலமாக இயல்பான சூழலைப் பின்னணியாகக்கொண்டு தயாரிக்கப்படுபவை என்ற

Read more