இஸ்லாமிய சட்டங்கள்

CultureWorld

சூடான் | இஸ்லாமிய சட்டங்கள் நீக்கப்படுகின்றன; புரட்சியாளர் கொண்டாட்டம்

சூடான், ஒமார் அல்-பஷிரின் 30 வருட ஆட்சி ஒழிக்கப்பட்டதோடு பல அரசியல், கலாச்சாரச் சீர்திருத்தங்களும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது. ‘காஃப்டா’ எனப்படும் பெண் பிறப்புறுப்பு சிதைவு உட்படப் பல

Read More