இலங்கை தேர்தல்கள்

Sri Lanka

இலங்கை | பாராளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டது, ஏப்ரல் 25 இல் தேர்தல்!

மார்ச் 2, 2020 இலங்கையின் எட்டாவது பாராளுமன்றத்தைக் கலைத்து புதிய தேர்தல்களை நடத்துவதற்கான ஜனாதிபதியின் ஆணை இன்றிரவு விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் வெளியிடப்படவிருக்கிறது. இதன் பிரகாரம்,

Read More