இலங்கைப் பாராளுமன்றம்

Sri Lanka

இலங்கை | 16 வது பாராளுமன்றத்தில் 28 அமைச்சுகள்; 40 ராஜாங்க அமைச்சுகள்

28 அமைச்சர்கள், 40 ராஜாங்க அமைச்சர்கள் கொண்ட மந்திரிசபை ஜனாதிபதியால் அறிவிப்பு இலங்கையின் 16வது பாராளுமன்றத்தின் 28 பேர் கொண்ட அமைச்சரவையையும், 40 பேர் கொண்ட ராஜாங்க

Read More