இராஜாங்க அமைச்சர்கள்

Sri Lanka

37 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் நியமனம்

பிள்ளையான், வியாழேந்திரன், ராகவன், அரவிந்த் குமார் ஆகியோர்களுக்கும் பதவிகள் ரணிலி விக்கிரமசிங்க அரசினால் 37 இராஜாங்க அமைச்சுப் பதவிகள் ஏற்று (செப்.08) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இவர்களில் பலர் முந்தைய

Read More