இந்திய வெளிவிவகாரச் செயலாளர்

NewsSri Lanka

இந்திய வெளிவிவகாரச் செயலாளர் ஹார்ஷ்வர்த்தன் யாழ். சென்றார்

யாழ் கலாச்சார மையத்தையும் பார்வையிட்டார் இலங்கையின் வெளிவிவகாரச் செயலாளர் ஜயநாத் கொலம்பகேயின் அழைப்பை அடுத்து இலஙகைக்கு 4 நாள் உத்தியோகபூர்வ வரவொன்றை மேற்கொண்டிருக்கும் இந்திய வெளிவிவகாரச் செயலாளர்

Read More