இந்திய வம்சாவளியினர்

IndiaWorld

15 நாடுகளில் 200 இந்திய வம்சாவளியினர் தலைமைத்துவப் பதவிகளை வகிக்கின்றனர்

இந்தியாவைப் பூர்வீகமாகக் கொண்ட 32 மில்லியன் மக்கள் உலகில் முழுதும் பரவி வாழ்கின்றனர். அவர்களில் 200 பேர், 15 நாடுகளில் தலைமைத்துவப் பதவிகளை வகிக்கின்றனர்; இவர்களில் 60

Read More